Your SEO optimized title
Kategórie      
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov) a zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“) u ktorého je v záručnej dobe uplatňované právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“).

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ (predávajúci).

 

Predávajúci je obchodná spoločnosť E-commerce Group, s. r. o. so sídlom Konečná 3558/4, 071 01 Michalovce ; IČO: 47 589 175, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro., vložka číslo 34988/V, ktorá pri uzatváraní plnenia zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

 

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo využíva služby za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

 

Záručné podmienky

Kupujúci je povinný prehliadnuť obal tovaru bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade, že je transportný obal poškodený, má kupujúci právo Tovar neprevziať. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí Tovaru, je nutné bezodkladne nahlásiť, najneskôr však do 24 hodín zaslaním emailu na info@dario.sk. Bez takého to včasného upozornenia nemusí byť reklamácia poškodeného tovaru uznaná. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho, alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov s výnimkami stanoveným Zákonom. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Všetky oprávnené záručné opravy sú bezplatné. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

 

Vybavenie reklamácie

Žiadosť o reklamáciu Kupujúci oznamuje e-mailom, listom, či telefonicky. Tá musí obsahovať typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady. Predávajúci do 48 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe pre vybavenie reklamáciu. Súčasťou informácie je adresa, na ktorú je treba zaslať Tovar, popis závady a kópiu dokladu o kúpe.

V prípade, že je Tovar potrebný zaslať Predávajúcemu, alebo servisnému stredisku, Kupujúci vo vlastnom záujme zabalí Tovar, vrátane všetkého dodaného príslušenstva, do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu. Zásielka s krehkým Tovarom musí byť označená príslušnými symbolmi.

Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je treba, aby bol vyhotovený protokol o zistených vadách a forme ich odstránení. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná v úvahu.

Servisné stredisko po riadnom vybavení Reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.

 

Záručný list

Ako záručný list slúži daňový doklad (faktúra), ktorá obsahuje údaje vyžadované pre záručný list. Záručný list musí ďalej obsahovať obchodné meno Predávajúceho, IČO a miesto podnikania.

Tento doklad musí byť obsahom každej reklamácií alebo žiadosti o vrátenie tovaru, inak tovar nebude možne vrátiť alebo vyreklamovať.

 

Zánik záruky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, používaním Tovaru v rozpore s odporúčaním výrobcu, alebo používanie Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami uvedenými v dokumentácii k Tovaru. Nárok na záruku zaniká aj úpravou, alebo iným nedovoleným zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy či poskytnutí zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti v predajni spoločnosti.

 

 

Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené v reklamačnom poriadku riadia sa Občianskym zákonníkom alebo Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pokiaľ uvedené právne predpisy upravujú podmienky zmluvného vzťahu výhodnejšie pre spotrebiteľa ako reklamačný poriadok, platia príslušné zákonné ustanovenia.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 14.1.2014

 

Copyright 2013 - 2023 © Dario.sk
Instagram
Tweet Delicious Save this on Delicious PageRank ikona zdarma